Phonkavee design group co.,ltd.
.......................................................................................................................................................................

เราออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้พื้นที่ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด
การออกแบบที่ยั่งยืน เราจึงนำเสนอบริการรูปแบบต่างๆ ดังนี้Design Service
.......................................................
การออกแบบที่ดี และเหมาะสม
คือจุดเริ่มต้นสำคัญของงานConstruction Service
.......................................................
เราสร้างงานคุณภาพสูง ได้ตรงใจ
ได้ตามงบประมาณที่คุณต้องการTurnkey Service
.......................................................
เราออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
ให้มีความต่อเนื่อง และตรงต่อเวลา


Loose Furniture Service
.......................................................
บริการจัดทำ-จัดหาเฟอร์นิเจอร์
พร้อมทั้งของตกแต่งอื่นๆLandscape Service
.......................................................
ออกแบบ-จัดทำสวนสวย
ในสไตล์ที่เป็นคุณConsult & Managment Service
.......................................................
ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
ให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ